Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Obavijest i upute kandidatima za županijskog vatrogasnog zapovjednika

Javni natječaj za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika –  reizbor, mandat na 5 godina, objavljen je u  Narodnim Novinama,  u službenom glasniku lokalne i područne (regionalne) razine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na internetskim stranicama Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije i Hrvatske vatrogasne zajednice, dana 01.04.2022.

 

Sukladno naprijed navedenom daju se upute kako slijedi:

 

           Prijave na natječaj podnose se roku 8 dana od dana objave natječaja (do 09.04.2022. godine).

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da VZŽ Koprivničko-križevačka kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako  na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Provedba natječajnog postupka i imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika vršit će se sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (NN125/2019),  Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba (NN 27/2021), Pravilnika o radu i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu VZŽ Koprivničko-križevačke.

 

Opis poslova radnog mjesta:

 • predstavlja i zastupa Zajednicu,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Zajednice,
 • rukovodi radom Ureda Zajednice,
 • postupa u skladu s vatrogasnim planom županije
 • provodi stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi, njihovom opremljenošću i osposobljenošću, provođenje programa osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca prema planovima i pravilnicima,
 • vodi vatrogasne intervencije na području županije kada vatrogasne snage jedinice lokalne samouprave nisu u mogućnosti sanirati nastali događaj odnosno kada ocijeni da je događaj od interesa za županiju,
 • izrađuje prijedlog Vatrogasnog plana na području županije,
 • sukladno vatrogasnom planu predviđa vatrogasne snage i sredstva koje se stavljaju na raspolaganje glavnom vatrogasnom zapovjedniku,
 • zajedno s predsjednikom vatrogasne zajednice predlaže predsjedništvu vatrogasne zajednice županije financijski plan i opće akte,
 • o svom radu i radu vatrogasnog zapovjedništva jednom godišnje podnosi izvješće predsjedništvu i Skupštini VZŽ i Županu, a o stanju vatrogastva i zaštite od požara županijskog skupštini najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prošlu godinu,
 • organizira zajedničke aktivnosti u provedbi zaštite od požara ili za intervencije,
 • koordinira rad općinskih i gradskih zapovjedništava,
 • kod nadležnih županijskih, gradskih i općinskih tijela inicira izradu i ažuriranje planova zaštite od požara na području Županije,
 • surađuje sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima drugih županija i Hrvatske vatrogasne zajednice u cilju uspješne provedbe zaštite od požara,
 • priprema sjednice Zapovjedništva i predsjedava sjednicama,
 • izrađuje mjesečna statistička izvješća o intervencijama na području Županije,
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, podzakonskim aktima, Statutom odnosno druge poslove koje mu povjeri Skupština i Predsjedništvo Zajednice.

 

Podaci o plaći

 

Sukladno odredbama Pravilnika o  radu i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije  osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža

 

Način obavljanja intervjua

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se  provjera tjelesnih i motoričkih sposobnosti i  intervju.

Kandidati će biti putem mail-a/telefona  obaviješteni o datumu provođenja provjere  tjelesnih  i motoričkih  sposobnosti  i intervjua, koje će provesti Povjerenstvo za provedbu natječaja za županijskog vatrogasnog zapovjednika.

 Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima, te provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih).

 

Ostale upute:

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju.

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

 

Predsjedništvo VZŽ Koprivničko-križevačke pridržava pravo poništenja natječaja